تماس با ما ما آماده و منتظر سوالات شما هستیم.

واحد فروش واحد پشتیبانی واحد اداری و مالی واحد روابط عمومی
تلفن تماس ٢٢٥٠٩٧٠٠ ٢٣٥۴٢٣٥۴ ٢٢٥٠٨٦٠٠ ١٣-٢٢٥٠٨٦١١
فکس ٢٢٥٠٩٧٠٧ ٢٢٥٠٩٧٠٧ ٢٢٥٣١٣٩٩ ٢٢٥٠٩٧٠٧
پست الکترونیک sales@neda.net support@neda.net info@neda.net pr@neda.net