ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,639,000ریال
1 سال
2,639,000ریال
1 سال
2,639,000ریال
1 سال
.net
3,299,000ریال
1 سال
3,299,000ریال
1 سال
3,299,000ریال
1 سال
.org
3,299,000ریال
1 سال
3,299,000ریال
1 سال
3,299,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.biz
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
.info
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
.name
4,107,000ریال
1 سال
4,107,000ریال
1 سال
4,107,000ریال
1 سال
.tel
4,107,000ریال
1 سال
4,107,000ریال
1 سال
4,107,000ریال
1 سال
.me
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.tv
10,685,000ریال
1 سال
10,685,000ریال
1 سال
10,685,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
2,335,000ریال
2 سال
2,335,000ریال
2 سال
2,335,000ریال
2 سال
.org.uk
2,335,000ریال
2 سال
2,335,000ریال
2 سال
234,000ریال
2 سال
.me.uk
2,335,000ریال
2 سال
2,335,000ریال
2 سال
2,335,000ریال
2 سال
.asia
4,386,000ریال
1 سال
4,386,000ریال
1 سال
4,386,000ریال
1 سال
.guru
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.clothing
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.bike
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.plumbing
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
13,505,000ریال
1 سال
.photography
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.camera
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.equipment
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.estate
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.gallery
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.graphics
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.lighting
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.construction
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.contractors
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.directory
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.kitchen
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.land
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.technology
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.diamonds
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.enterprises
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.tips
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.photos
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.recipes
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.shoes
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.cab

سال
2,567,000ریال
1 سال
2,567,000ریال
1 سال
.domains
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
2,767,000ریال
1 سال
2,767,000ریال
1 سال
.academy
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.center
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.company
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
.computer
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.management
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.systems
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.builders
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.email
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.solutions
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.support
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.training
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.camp
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.education
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.glass
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.institute
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.repair
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.coffee
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.florist
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.house
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.international
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.solar

سال
2,767,000ریال
1 سال
2,767,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
.photo
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.pics
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.holiday
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.marketing
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.blue
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
.codes
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.farm
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
21,925,000ریال
1 سال
21,925,000ریال
1 سال
21,925,000ریال
1 سال
.agency
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.bargains
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.boutique
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.cheap
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.zone
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.kiwi
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.cool
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.watch
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.expert
13,973,000ریال
1 سال
13,973,000ریال
1 سال
13,973,000ریال
1 سال
.works
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.foundation
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.cruises
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.flights
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.rentals
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.vacations
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.villas
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.properties
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
4,107,000ریال
1 سال
4,107,000ریال
1 سال
4,107,000ریال
1 سال
.reviews
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
.social
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.bid
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.trade
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.webcam
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.events
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.catering
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.cleaning
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
13,505,000ریال
1 سال
.community
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.industries
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.parts
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.supplies
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.supply
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.tools
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.fish
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.report
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
6,037,000ریال
1 سال
.vision
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.insure
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.market
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.accountants
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
.actor
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
.apartments
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.archi
19,193,000ریال
1 سال
19,193,000ریال
1 سال
19,193,000ریال
1 سال
.associates
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.attorney
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
19,193,000ریال
1 سال
19,193,000ریال
1 سال
19,193,000ریال
1 سال
.business
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
4,940,000ریال
1 سال
.capital
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.cards
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.care
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.cash
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.ceo
28,782,000ریال
1 سال
28,782,000ریال
1 سال
28,782,000ریال
1 سال
.chat
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.city
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.click
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
.clinic
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.coach
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.college
19,193,000ریال
1 سال
19,193,000ریال
1 سال
19,193,000ریال
1 سال
.consulting
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.cooking
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.country
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.deals
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.degree
13,156,000ریال
1 سال
13,156,000ریال
1 سال
13,156,000ریال
1 سال
.delivery
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.design
13,710,000ریال
1 سال
13,710,000ریال
1 سال
13,710,000ریال
1 سال
.digital
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.host
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
.network
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.pictures
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
.pizza
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.science
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.services
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.site
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.software
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.uk
2,471,000ریال
1 سال
2,471,000ریال
1 سال
2,471,000ریال
1 سال
.ws
7,952,000ریال
1 سال
7,952,000ریال
1 سال
7,952,000ریال
1 سال
.credit
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
.club
3,566,000ریال
1 سال
3,566,000ریال
1 سال
3,566,000ریال
1 سال
.energy
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
27,408,000ریال
1 سال
.finance
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.furniture
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.guide
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.legal
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.global
20,551,000ریال
1 سال
20,551,000ریال
1 سال
20,551,000ریال
1 سال
.ایران
259,000ریال
1 سال
N/A
259,000ریال
1 سال
.website
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
.بازار

سال
N/A
N/A
.cloud
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
3,290,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
13,710,000ریال
1 سال
13,710,000ریال
1 سال
13,710,000ریال
1 سال
.direct
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.discount
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.engineer
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.fishing
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.gifts
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.healthcare
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.help
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.holdings
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.media
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.restaurant
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.school
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.today
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.toys
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
14,530,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
5,482,000ریال
1 سال
.online
10,144,000ریال
1 سال
10,144,000ریال
1 سال
10,144,000ریال
1 سال
.space
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
.tech
14,808,000ریال
1 سال
14,808,000ریال
1 سال
14,808,000ریال
1 سال
.press
21,386,000ریال
1 سال
21,386,000ریال
1 سال
21,386,000ریال
1 سال
.shop
9,868,000ریال
1 سال
9,868,000ریال
1 سال
9,868,000ریال
1 سال
.store
16,445,000ریال
1 سال
16,445,000ریال
1 سال
16,445,000ریال
1 سال
.fun
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
.blog
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.top
2,748,000ریال
1 سال
2,748,000ریال
1 سال
2,748,000ریال
1 سال
.ch
4,122,000ریال
1 سال
4,122,000ریال
1 سال
4,122,000ریال
1 سال
.exchange
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.fitness
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.flowers
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.forsale
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.garden
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.life
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
8,230,000ریال
1 سال
.money
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
.dentist
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
10,964,000ریال
1 سال
.video
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
6,856,000ریال
1 سال
.pub
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال
8,770,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains