ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
7,381,000ریال
1 سال
7,381,000ریال
1 سال
7,381,000ریال
1 سال
.net
9,226,000ریال
1 سال
9,226,000ریال
1 سال
9,226,000ریال
1 سال
.org
9,226,000ریال
1 سال
9,226,000ریال
1 سال
9,226,000ریال
1 سال
.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.co
22,524,000ریال
1 سال
22,524,000ریال
1 سال
22,524,000ریال
1 سال
.biz
14,933,000ریال
1 سال
14,933,000ریال
1 سال
14,933,000ریال
1 سال
.info
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
.name
11,179,000ریال
1 سال
11,179,000ریال
1 سال
11,179,000ریال
1 سال
.tel
11,179,000ریال
1 سال
11,179,000ریال
1 سال
11,179,000ریال
1 سال
.me
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.tv
29,082,000ریال
1 سال
29,082,000ریال
1 سال
29,082,000ریال
1 سال
.co.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.net.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.org.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.sch.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.id.ir
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.co.uk
6,355,000ریال
2 سال
6,355,000ریال
2 سال
6,355,000ریال
2 سال
.org.uk
6,355,000ریال
2 سال
6,355,000ریال
2 سال
635,000ریال
2 سال
.me.uk
6,355,000ریال
2 سال
6,355,000ریال
2 سال
6,355,000ریال
2 سال
.asia
11,936,000ریال
1 سال
11,936,000ریال
1 سال
11,936,000ریال
1 سال
.guru
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.clothing
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.bike
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.plumbing
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.photography
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.camera
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.equipment
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.estate
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.gallery
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.graphics
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.lighting
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.construction
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.contractors
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.directory
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.kitchen
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.land
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.technology
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.diamonds
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.enterprises
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.tips
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.photos
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.recipes
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.shoes
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.cab

سال
6,986,000ریال
1 سال
6,986,000ریال
1 سال
.domains
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
7,530,000ریال
1 سال
7,530,000ریال
1 سال
.academy
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.center
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.company
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
.computer
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.management
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.systems
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.builders
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.email
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.solutions
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.support
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.training
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.camp
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.education
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.glass
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.institute
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.repair
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.coffee
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.florist
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.house
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.international
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.solar

سال
7,530,000ریال
1 سال
7,530,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
.photo
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.pics
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.holiday
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.marketing
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.blue
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
.codes
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.farm
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
59,672,000ریال
1 سال
59,672,000ریال
1 سال
59,672,000ریال
1 سال
.agency
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.bargains
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.boutique
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.cheap
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.zone
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.kiwi
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.cool
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.watch
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.expert
38,029,000ریال
1 سال
38,029,000ریال
1 سال
38,029,000ریال
1 سال
.works
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.foundation
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.cruises
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.flights
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.rentals
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.vacations
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.villas
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.properties
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
11,179,000ریال
1 سال
11,179,000ریال
1 سال
11,179,000ریال
1 سال
.reviews
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
.social
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.bid
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.trade
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.webcam
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.events
9,661,000ریال
1 سال
9,661,000ریال
1 سال
9,661,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.catering
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.cleaning
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
36,756,000ریال
1 سال
.community
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.industries
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.parts
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.supplies
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.supply
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.tools
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.fish
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.report
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
16,432,000ریال
1 سال
.vision
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.insure
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.market
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.accountants
74,593,000ریال
1 سال
74,593,000ریال
1 سال
74,593,000ریال
1 سال
.actor
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
.apartments
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.archi
52,236,000ریال
1 سال
52,236,000ریال
1 سال
52,236,000ریال
1 سال
.associates
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.attorney
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
52,236,000ریال
1 سال
52,236,000ریال
1 سال
52,236,000ریال
1 سال
.business
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
13,445,000ریال
1 سال
.capital
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.cards
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.care
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.cash
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.ceo
78,336,000ریال
1 سال
78,336,000ریال
1 سال
78,336,000ریال
1 سال
.chat
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.city
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.click
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
.clinic
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.coach
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.college
52,236,000ریال
1 سال
52,236,000ریال
1 سال
52,236,000ریال
1 سال
.consulting
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.cooking
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.country
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.deals
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.degree
35,806,000ریال
1 سال
35,806,000ریال
1 سال
35,806,000ریال
1 سال
.delivery
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.design
37,310,000ریال
1 سال
37,310,000ریال
1 سال
37,310,000ریال
1 سال
.digital
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.host
74,593,000ریال
1 سال
74,593,000ریال
1 سال
74,593,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
.network
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.pictures
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
.pizza
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.science
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.services
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.site
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.software
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.uk
6,724,000ریال
1 سال
6,724,000ریال
1 سال
6,724,000ریال
1 سال
.ws
21,642,000ریال
1 سال
21,642,000ریال
1 سال
21,642,000ریال
1 سال
.credit
74,593,000ریال
1 سال
74,593,000ریال
1 سال
74,593,000ریال
1 سال
.club
9,707,000ریال
1 سال
9,707,000ریال
1 سال
9,707,000ریال
1 سال
.energy
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.finance
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.furniture
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.guide
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.legal
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.global
55,934,000ریال
1 سال
55,934,000ریال
1 سال
55,934,000ریال
1 سال
.ایران
276,000ریال
1 سال
N/A
276,000ریال
1 سال
.website
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
.بازار
8,748,000ریال
1 سال
8,748,000ریال
1 سال
8,748,000ریال
1 سال
.cloud
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
8,957,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
37,310,000ریال
1 سال
37,310,000ریال
1 سال
37,310,000ریال
1 سال
.direct
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.discount
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.engineer
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.fishing
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.gifts
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.healthcare
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.help
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.holdings
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.media
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.restaurant
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.school
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.today
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.toys
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
39,547,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
14,922,000ریال
1 سال
.online
27,611,000ریال
1 سال
27,611,000ریال
1 سال
27,611,000ریال
1 سال
.space
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
.tech
40,303,000ریال
1 سال
40,303,000ریال
1 سال
40,303,000ریال
1 سال
.press
58,205,000ریال
1 سال
58,205,000ریال
1 سال
58,205,000ریال
1 سال
.shop
26,857,000ریال
1 سال
26,857,000ریال
1 سال
26,857,000ریال
1 سال
.store
44,758,000ریال
1 سال
44,758,000ریال
1 سال
44,758,000ریال
1 سال
.fun
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
.blog
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.top
7,480,000ریال
1 سال
7,480,000ریال
1 سال
7,480,000ریال
1 سال
.ch
11,220,000ریال
1 سال
11,220,000ریال
1 سال
11,220,000ریال
1 سال
.exchange
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
24,016,000ریال
1 سال
.fitness
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.flowers
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.forsale
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.garden
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.life
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
22,398,000ریال
1 سال
.money
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
.dentist
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
29,839,000ریال
1 سال
.video
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
18,658,000ریال
1 سال
.pub
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال
23,869,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains