ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
4,560,000ریال
1 سال
4,560,000ریال
1 سال
4,560,000ریال
1 سال
.net
5,700,000ریال
1 سال
5,700,000ریال
1 سال
5,700,000ریال
1 سال
.org
5,700,000ریال
1 سال
5,700,000ریال
1 سال
5,700,000ریال
1 سال
.ir
160,000ریال
1 سال
N/A
160,000ریال
1 سال
.co
13,918,000ریال
1 سال
13,918,000ریال
1 سال
13,918,000ریال
1 سال
.biz
9,227,000ریال
1 سال
9,227,000ریال
1 سال
9,227,000ریال
1 سال
.info
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
.name
6,907,000ریال
1 سال
6,907,000ریال
1 سال
6,907,000ریال
1 سال
.tel
6,907,000ریال
1 سال
6,907,000ریال
1 سال
6,907,000ریال
1 سال
.me
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.tv
17,969,000ریال
1 سال
17,969,000ریال
1 سال
17,969,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
3,927,000ریال
2 سال
3,927,000ریال
2 سال
3,927,000ریال
2 سال
.org.uk
3,927,000ریال
2 سال
3,927,000ریال
2 سال
393,000ریال
2 سال
.me.uk
3,927,000ریال
2 سال
3,927,000ریال
2 سال
3,927,000ریال
2 سال
.asia
7,375,000ریال
1 سال
7,375,000ریال
1 سال
7,375,000ریال
1 سال
.guru
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.clothing
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.bike
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.plumbing
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.photography
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.camera
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.equipment
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.estate
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.gallery
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.graphics
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.lighting
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.construction
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.contractors
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.directory
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.kitchen
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.land
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.technology
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.diamonds
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.enterprises
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.tips
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.photos
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.recipes
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.shoes
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.cab

سال
4,317,000ریال
1 سال
4,317,000ریال
1 سال
.domains
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
4,653,000ریال
1 سال
4,653,000ریال
1 سال
.academy
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.center
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.company
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
.computer
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.management
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.systems
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.builders
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.email
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.solutions
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.support
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.training
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.camp
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.education
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.glass
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.institute
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.repair
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.coffee
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.florist
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.house
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.international
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.solar

سال
4,653,000ریال
1 سال
4,653,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
.photo
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.pics
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.holiday
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.marketing
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.blue
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
.codes
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.farm
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
36,871,000ریال
1 سال
36,871,000ریال
1 سال
36,871,000ریال
1 سال
.agency
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.bargains
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.boutique
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.cheap
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.zone
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.kiwi
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.cool
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.watch
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.expert
23,498,000ریال
1 سال
23,498,000ریال
1 سال
23,498,000ریال
1 سال
.works
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.foundation
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.cruises
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.flights
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.rentals
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.vacations
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.villas
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.properties
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
6,907,000ریال
1 سال
6,907,000ریال
1 سال
6,907,000ریال
1 سال
.reviews
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
.social
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.bid
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.trade
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.webcam
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.events
5,969,000ریال
1 سال
5,969,000ریال
1 سال
5,969,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.catering
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.cleaning
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
22,712,000ریال
1 سال
.community
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.industries
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.parts
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.supplies
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.supply
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.tools
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.fish
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.report
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
10,153,000ریال
1 سال
.vision
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.insure
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.market
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.accountants
46,092,000ریال
1 سال
46,092,000ریال
1 سال
46,092,000ریال
1 سال
.actor
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
.apartments
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.archi
32,277,000ریال
1 سال
32,277,000ریال
1 سال
32,277,000ریال
1 سال
.associates
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.attorney
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
32,277,000ریال
1 سال
32,277,000ریال
1 سال
32,277,000ریال
1 سال
.business
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
8,307,000ریال
1 سال
.capital
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.cards
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.care
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.cash
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.ceo
48,404,000ریال
1 سال
48,404,000ریال
1 سال
48,404,000ریال
1 سال
.chat
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.city
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.click
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
.clinic
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.coach
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.college
32,277,000ریال
1 سال
32,277,000ریال
1 سال
32,277,000ریال
1 سال
.consulting
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.cooking
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.country
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.deals
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.degree
22,124,000ریال
1 سال
22,124,000ریال
1 سال
22,124,000ریال
1 سال
.delivery
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.design
23,055,000ریال
1 سال
23,055,000ریال
1 سال
23,055,000ریال
1 سال
.digital
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.host
46,092,000ریال
1 سال
46,092,000ریال
1 سال
46,092,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
.network
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.pictures
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
.pizza
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.science
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.services
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.site
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.software
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.uk
4,155,000ریال
1 سال
4,155,000ریال
1 سال
4,155,000ریال
1 سال
.ws
13,373,000ریال
1 سال
13,373,000ریال
1 سال
13,373,000ریال
1 سال
.credit
46,092,000ریال
1 سال
46,092,000ریال
1 سال
46,092,000ریال
1 سال
.club
5,997,000ریال
1 سال
5,997,000ریال
1 سال
5,997,000ریال
1 سال
.energy
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.finance
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.furniture
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.guide
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.legal
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.global
34,562,000ریال
1 سال
34,562,000ریال
1 سال
34,562,000ریال
1 سال
.ایران
170,000ریال
1 سال
N/A
170,000ریال
1 سال
.website
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
.بازار
5,406,000ریال
1 سال
5,406,000ریال
1 سال
5,406,000ریال
1 سال
.cloud
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
5,534,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
23,055,000ریال
1 سال
23,055,000ریال
1 سال
23,055,000ریال
1 سال
.direct
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.discount
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.engineer
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.fishing
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.gifts
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.healthcare
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.help
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.holdings
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.media
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.restaurant
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.school
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.today
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.toys
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
24,436,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.online
17,061,000ریال
1 سال
17,061,000ریال
1 سال
17,061,000ریال
1 سال
.space
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
.tech
24,904,000ریال
1 سال
24,904,000ریال
1 سال
24,904,000ریال
1 سال
.press
35,965,000ریال
1 سال
35,965,000ریال
1 سال
35,965,000ریال
1 سال
.shop
16,595,000ریال
1 سال
16,595,000ریال
1 سال
16,595,000ریال
1 سال
.store
27,656,000ریال
1 سال
27,656,000ریال
1 سال
27,656,000ریال
1 سال
.fun
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
.blog
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.top
4,621,000ریال
1 سال
4,621,000ریال
1 سال
4,621,000ریال
1 سال
.ch
6,932,000ریال
1 سال
6,932,000ریال
1 سال
6,932,000ریال
1 سال
.exchange
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.fitness
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.flowers
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.forsale
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.garden
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.life
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
13,840,000ریال
1 سال
.money
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
.dentist
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
18,438,000ریال
1 سال
.video
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
11,529,000ریال
1 سال
.pub
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال
14,749,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains