ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
4,925,000ریال
1 سال
4,925,000ریال
1 سال
4,925,000ریال
1 سال
.net
6,156,000ریال
1 سال
6,156,000ریال
1 سال
6,156,000ریال
1 سال
.org
6,156,000ریال
1 سال
6,156,000ریال
1 سال
6,156,000ریال
1 سال
.ir
160,000ریال
1 سال
N/A
160,000ریال
1 سال
.co
15,031,000ریال
1 سال
15,031,000ریال
1 سال
15,031,000ریال
1 سال
.biz
9,965,000ریال
1 سال
9,965,000ریال
1 سال
9,965,000ریال
1 سال
.info
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
.name
7,460,000ریال
1 سال
7,460,000ریال
1 سال
7,460,000ریال
1 سال
.tel
7,460,000ریال
1 سال
7,460,000ریال
1 سال
7,460,000ریال
1 سال
.me
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.tv
19,407,000ریال
1 سال
19,407,000ریال
1 سال
19,407,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
4,241,000ریال
2 سال
4,241,000ریال
2 سال
4,241,000ریال
2 سال
.org.uk
4,241,000ریال
2 سال
4,241,000ریال
2 سال
424,000ریال
2 سال
.me.uk
4,241,000ریال
2 سال
4,241,000ریال
2 سال
4,241,000ریال
2 سال
.asia
7,965,000ریال
1 سال
7,965,000ریال
1 سال
7,965,000ریال
1 سال
.guru
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.clothing
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.bike
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.plumbing
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.photography
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.camera
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.equipment
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.estate
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.gallery
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.graphics
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.lighting
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.construction
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.contractors
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.directory
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.kitchen
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.land
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.technology
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.diamonds
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.enterprises
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.tips
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.photos
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.recipes
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.shoes
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.cab

سال
4,662,000ریال
1 سال
4,662,000ریال
1 سال
.domains
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
5,025,000ریال
1 سال
5,025,000ریال
1 سال
.academy
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.center
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.company
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
.computer
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.management
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.systems
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.builders
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.email
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.solutions
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.support
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.training
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.camp
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.education
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.glass
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.institute
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.repair
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.coffee
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.florist
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.house
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.international
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.solar

سال
5,025,000ریال
1 سال
5,025,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
.photo
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.pics
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.holiday
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.marketing
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.blue
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
.codes
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.farm
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
39,821,000ریال
1 سال
39,821,000ریال
1 سال
39,821,000ریال
1 سال
.agency
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.bargains
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.boutique
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.cheap
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.zone
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.kiwi
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.cool
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.watch
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.expert
25,378,000ریال
1 سال
25,378,000ریال
1 سال
25,378,000ریال
1 سال
.works
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.foundation
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.cruises
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.flights
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.rentals
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.vacations
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.villas
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.properties
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
7,460,000ریال
1 سال
7,460,000ریال
1 سال
7,460,000ریال
1 سال
.reviews
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
.social
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.bid
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.trade
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.webcam
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.events
6,447,000ریال
1 سال
6,447,000ریال
1 سال
6,447,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.catering
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.cleaning
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
24,529,000ریال
1 سال
.community
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.industries
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.parts
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.supplies
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.supply
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.tools
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.fish
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.report
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
10,965,000ریال
1 سال
.vision
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.insure
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.market
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.accountants
49,779,000ریال
1 سال
49,779,000ریال
1 سال
49,779,000ریال
1 سال
.actor
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
.apartments
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.archi
34,859,000ریال
1 سال
34,859,000ریال
1 سال
34,859,000ریال
1 سال
.associates
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.attorney
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
34,859,000ریال
1 سال
34,859,000ریال
1 سال
34,859,000ریال
1 سال
.business
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
8,972,000ریال
1 سال
.capital
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.cards
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.care
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.cash
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.ceo
52,276,000ریال
1 سال
52,276,000ریال
1 سال
52,276,000ریال
1 سال
.chat
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.city
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.click
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
.clinic
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.coach
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.college
34,859,000ریال
1 سال
34,859,000ریال
1 سال
34,859,000ریال
1 سال
.consulting
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.cooking
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.country
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.deals
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.degree
23,894,000ریال
1 سال
23,894,000ریال
1 سال
23,894,000ریال
1 سال
.delivery
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.design
24,899,000ریال
1 سال
24,899,000ریال
1 سال
24,899,000ریال
1 سال
.digital
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.host
49,779,000ریال
1 سال
49,779,000ریال
1 سال
49,779,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
.network
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.pictures
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
.pizza
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.science
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.services
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.site
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.software
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.uk
4,487,000ریال
1 سال
4,487,000ریال
1 سال
4,487,000ریال
1 سال
.ws
14,443,000ریال
1 سال
14,443,000ریال
1 سال
14,443,000ریال
1 سال
.credit
49,779,000ریال
1 سال
49,779,000ریال
1 سال
49,779,000ریال
1 سال
.club
6,477,000ریال
1 سال
6,477,000ریال
1 سال
6,477,000ریال
1 سال
.energy
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.finance
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.furniture
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.guide
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.legal
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.global
37,327,000ریال
1 سال
37,327,000ریال
1 سال
37,327,000ریال
1 سال
.ایران
184,000ریال
1 سال
N/A
184,000ریال
1 سال
.website
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
.بازار
5,838,000ریال
1 سال
5,838,000ریال
1 سال
5,838,000ریال
1 سال
.cloud
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
5,977,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
24,899,000ریال
1 سال
24,899,000ریال
1 سال
24,899,000ریال
1 سال
.direct
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.discount
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.engineer
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.fishing
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.gifts
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.healthcare
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.help
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.holdings
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.media
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.restaurant
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.school
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.today
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.toys
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
26,391,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
9,958,000ریال
1 سال
.online
18,426,000ریال
1 سال
18,426,000ریال
1 سال
18,426,000ریال
1 سال
.space
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
.tech
26,896,000ریال
1 سال
26,896,000ریال
1 سال
26,896,000ریال
1 سال
.press
38,842,000ریال
1 سال
38,842,000ریال
1 سال
38,842,000ریال
1 سال
.shop
17,923,000ریال
1 سال
17,923,000ریال
1 سال
17,923,000ریال
1 سال
.store
29,868,000ریال
1 سال
29,868,000ریال
1 سال
29,868,000ریال
1 سال
.fun
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
.blog
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.top
4,991,000ریال
1 سال
4,991,000ریال
1 سال
4,991,000ریال
1 سال
.ch
7,487,000ریال
1 سال
7,487,000ریال
1 سال
7,487,000ریال
1 سال
.exchange
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
16,027,000ریال
1 سال
.fitness
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.flowers
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.forsale
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.garden
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.life
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
14,947,000ریال
1 سال
.money
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
.dentist
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
19,913,000ریال
1 سال
.video
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
12,451,000ریال
1 سال
.pub
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال
15,929,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains