ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,040,000ریال
1 سال
2,040,000ریال
1 سال
2,040,000ریال
1 سال
.net
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
.org
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.biz
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
.info
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
.name
3,175,000ریال
1 سال
3,175,000ریال
1 سال
3,175,000ریال
1 سال
.tel
3,175,000ریال
1 سال
3,175,000ریال
1 سال
3,175,000ریال
1 سال
.me
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.tv
8,260,000ریال
1 سال
8,260,000ریال
1 سال
8,260,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
1,805,000ریال
2 سال
1,805,000ریال
2 سال
1,805,000ریال
2 سال
.org.uk
1,805,000ریال
2 سال
1,805,000ریال
2 سال
181,000ریال
2 سال
.me.uk
1,805,000ریال
2 سال
1,805,000ریال
2 سال
1,805,000ریال
2 سال
.asia
3,390,000ریال
1 سال
3,390,000ریال
1 سال
3,390,000ریال
1 سال
.guru
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.clothing
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.bike
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.plumbing
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
10,440,000ریال
1 سال
.photography
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.camera
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.equipment
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.estate
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.gallery
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.graphics
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.lighting
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.construction
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.contractors
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.directory
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.kitchen
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.land
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.technology
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.diamonds
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.enterprises
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.tips
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.photos
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.recipes
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.shoes
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.cab

سال
1,985,000ریال
1 سال
1,985,000ریال
1 سال
.domains
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
2,139,000ریال
1 سال
2,139,000ریال
1 سال
.academy
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.center
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.company
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
.computer
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.management
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.systems
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.builders
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.email
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.solutions
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.support
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.training
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.camp
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.education
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.glass
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.institute
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.repair
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.coffee
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.florist
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.house
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.international
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.solar

سال
2,139,000ریال
1 سال
2,139,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
.photo
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.pics
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.holiday
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.marketing
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.blue
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
.codes
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.farm
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
16,949,000ریال
1 سال
16,949,000ریال
1 سال
16,949,000ریال
1 سال
.agency
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.bargains
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.boutique
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.cheap
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.zone
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.kiwi
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.cool
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.watch
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.expert
10,802,000ریال
1 سال
10,802,000ریال
1 سال
10,802,000ریال
1 سال
.works
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.foundation
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.cruises
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.flights
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.rentals
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.vacations
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.villas
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.properties
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
3,175,000ریال
1 سال
3,175,000ریال
1 سال
3,175,000ریال
1 سال
.reviews
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
.social
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.bid
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.trade
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.webcam
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.events
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.catering
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.cleaning
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
10,440,000ریال
1 سال
.community
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.industries
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.parts
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.supplies
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.supply
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.tools
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.fish
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.report
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
4,667,000ریال
1 سال
.vision
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.insure
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.market
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.accountants
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
.actor
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
.apartments
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.archi
14,837,000ریال
1 سال
14,837,000ریال
1 سال
14,837,000ریال
1 سال
.associates
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.attorney
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
14,837,000ریال
1 سال
14,837,000ریال
1 سال
14,837,000ریال
1 سال
.business
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
3,819,000ریال
1 سال
.capital
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.cards
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.care
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.cash
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.ceo
22,249,000ریال
1 سال
22,249,000ریال
1 سال
22,249,000ریال
1 سال
.chat
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.city
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.click
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
.clinic
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.coach
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.college
14,837,000ریال
1 سال
14,837,000ریال
1 سال
14,837,000ریال
1 سال
.consulting
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.cooking
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.country
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.deals
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.degree
10,170,000ریال
1 سال
10,170,000ریال
1 سال
10,170,000ریال
1 سال
.delivery
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.design
10,599,000ریال
1 سال
10,599,000ریال
1 سال
10,599,000ریال
1 سال
.digital
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.host
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
.network
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.pictures
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
.pizza
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.science
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.services
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.site
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.software
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.uk
1,910,000ریال
1 سال
1,910,000ریال
1 سال
1,910,000ریال
1 سال
.ws
6,147,000ریال
1 سال
6,147,000ریال
1 سال
6,147,000ریال
1 سال
.credit
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
.club
2,757,000ریال
1 سال
2,757,000ریال
1 سال
2,757,000ریال
1 سال
.energy
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
21,187,000ریال
1 سال
.finance
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.furniture
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.guide
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.legal
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.global
15,887,000ریال
1 سال
15,887,000ریال
1 سال
15,887,000ریال
1 سال
.ایران
200,000ریال
1 سال
N/A
200,000ریال
1 سال
.website
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
.بازار

سال
N/A
N/A
.cloud
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
2,543,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
10,599,000ریال
1 سال
10,599,000ریال
1 سال
10,599,000ریال
1 سال
.direct
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.discount
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.engineer
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.fishing
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.gifts
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.healthcare
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.help
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.holdings
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.media
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.restaurant
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.school
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.today
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.toys
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
11,232,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
4,238,000ریال
1 سال
.online
7,842,000ریال
1 سال
7,842,000ریال
1 سال
7,842,000ریال
1 سال
.space
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
.tech
11,447,000ریال
1 سال
11,447,000ریال
1 سال
11,447,000ریال
1 سال
.press
16,532,000ریال
1 سال
16,532,000ریال
1 سال
16,532,000ریال
1 سال
.shop
7,628,000ریال
1 سال
7,628,000ریال
1 سال
7,628,000ریال
1 سال
.store
12,713,000ریال
1 سال
12,713,000ریال
1 سال
12,713,000ریال
1 سال
.fun
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
.blog
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.top
2,124,000ریال
1 سال
2,124,000ریال
1 سال
2,124,000ریال
1 سال
.ch
3,186,000ریال
1 سال
3,186,000ریال
1 سال
3,186,000ریال
1 سال
.exchange
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.fitness
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.flowers
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.forsale
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.garden
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.life
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
6,362,000ریال
1 سال
.money
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
.dentist
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
8,475,000ریال
1 سال
.video
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
.pub
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال
6,780,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains