ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
3,578,000ریال
1 سال
3,578,000ریال
1 سال
3,578,000ریال
1 سال
.net
4,474,000ریال
1 سال
4,474,000ریال
1 سال
4,474,000ریال
1 سال
.org
4,474,000ریال
1 سال
4,474,000ریال
1 سال
4,474,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.biz
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
.info
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
.name
5,569,000ریال
1 سال
5,569,000ریال
1 سال
5,569,000ریال
1 سال
.tel
5,569,000ریال
1 سال
5,569,000ریال
1 سال
5,569,000ریال
1 سال
.me
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.tv
14,489,000ریال
1 سال
14,489,000ریال
1 سال
14,489,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
3,167,000ریال
2 سال
3,167,000ریال
2 سال
3,167,000ریال
2 سال
.org.uk
3,167,000ریال
2 سال
3,167,000ریال
2 سال
317,000ریال
2 سال
.me.uk
3,167,000ریال
2 سال
3,167,000ریال
2 سال
3,167,000ریال
2 سال
.asia
5,947,000ریال
1 سال
5,947,000ریال
1 سال
5,947,000ریال
1 سال
.guru
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.clothing
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.bike
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.plumbing
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
18,313,000ریال
1 سال
.photography
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.camera
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.equipment
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.estate
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.gallery
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.graphics
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.lighting
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.construction
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.contractors
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.directory
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.kitchen
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.land
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.technology
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.diamonds
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.enterprises
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.tips
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.photos
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.recipes
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.shoes
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.cab

سال
3,481,000ریال
1 سال
3,481,000ریال
1 سال
.domains
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
3,752,000ریال
1 سال
3,752,000ریال
1 سال
.academy
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.center
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.company
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
.computer
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.management
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.systems
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.builders
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.email
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.solutions
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.support
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.training
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.camp
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.education
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.glass
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.institute
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.repair
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.coffee
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.florist
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.house
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.international
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.solar

سال
3,752,000ریال
1 سال
3,752,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
.photo
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.pics
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.holiday
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.marketing
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.blue
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
.codes
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.farm
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
29,730,000ریال
1 سال
29,730,000ریال
1 سال
29,730,000ریال
1 سال
.agency
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.bargains
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.boutique
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.cheap
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.zone
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.kiwi
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.cool
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.watch
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.expert
18,947,000ریال
1 سال
18,947,000ریال
1 سال
18,947,000ریال
1 سال
.works
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.foundation
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.cruises
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.flights
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.rentals
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.vacations
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.villas
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.properties
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
5,569,000ریال
1 سال
5,569,000ریال
1 سال
5,569,000ریال
1 سال
.reviews
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
.social
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.bid
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.trade
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.webcam
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.events
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.catering
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.cleaning
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
18,313,000ریال
1 سال
.community
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.industries
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.parts
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.supplies
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.supply
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.tools
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.fish
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.report
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
8,186,000ریال
1 سال
.vision
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.insure
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.market
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.accountants
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
.actor
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
.apartments
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.archi
26,026,000ریال
1 سال
26,026,000ریال
1 سال
26,026,000ریال
1 سال
.associates
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.attorney
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
26,026,000ریال
1 سال
26,026,000ریال
1 سال
26,026,000ریال
1 سال
.business
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
6,698,000ریال
1 سال
.capital
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.cards
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.care
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.cash
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.ceo
39,029,000ریال
1 سال
39,029,000ریال
1 سال
39,029,000ریال
1 سال
.chat
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.city
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.click
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
.clinic
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.coach
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.college
26,026,000ریال
1 سال
26,026,000ریال
1 سال
26,026,000ریال
1 سال
.consulting
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.cooking
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.country
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.deals
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.degree
17,839,000ریال
1 سال
17,839,000ریال
1 سال
17,839,000ریال
1 سال
.delivery
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.design
18,590,000ریال
1 سال
18,590,000ریال
1 سال
18,590,000ریال
1 سال
.digital
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.host
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
.network
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.pictures
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
.pizza
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.science
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.services
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.site
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.software
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.uk
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.ws
10,783,000ریال
1 سال
10,783,000ریال
1 سال
10,783,000ریال
1 سال
.credit
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
.club
4,836,000ریال
1 سال
4,836,000ریال
1 سال
4,836,000ریال
1 سال
.energy
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
37,165,000ریال
1 سال
.finance
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.furniture
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.guide
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.legal
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.global
27,868,000ریال
1 سال
27,868,000ریال
1 سال
27,868,000ریال
1 سال
.ایران
352,000ریال
1 سال
N/A
352,000ریال
1 سال
.website
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
.بازار

سال
N/A
N/A
.cloud
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
4,462,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
18,590,000ریال
1 سال
18,590,000ریال
1 سال
18,590,000ریال
1 سال
.direct
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.discount
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.engineer
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.fishing
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.gifts
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.healthcare
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.help
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.holdings
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.media
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.restaurant
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.school
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.today
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.toys
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
19,703,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
7,434,000ریال
1 سال
.online
13,756,000ریال
1 سال
13,756,000ریال
1 سال
13,756,000ریال
1 سال
.space
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
.tech
20,080,000ریال
1 سال
20,080,000ریال
1 سال
20,080,000ریال
1 سال
.press
28,999,000ریال
1 سال
28,999,000ریال
1 سال
28,999,000ریال
1 سال
.shop
13,381,000ریال
1 سال
13,381,000ریال
1 سال
13,381,000ریال
1 سال
.store
22,300,000ریال
1 سال
22,300,000ریال
1 سال
22,300,000ریال
1 سال
.fun
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
.blog
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.top
3,726,000ریال
1 سال
3,726,000ریال
1 سال
3,726,000ریال
1 سال
.ch
5,590,000ریال
1 سال
5,590,000ریال
1 سال
5,590,000ریال
1 سال
.exchange
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.fitness
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.flowers
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.forsale
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.garden
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.life
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
11,160,000ریال
1 سال
.money
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
.dentist
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
14,867,000ریال
1 سال
.video
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
9,296,000ریال
1 سال
.pub
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال
11,892,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains