ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
8,562,000ریال
1 سال
8,562,000ریال
1 سال
8,562,000ریال
1 سال
.net
10,702,000ریال
1 سال
10,702,000ریال
1 سال
10,702,000ریال
1 سال
.org
10,702,000ریال
1 سال
10,702,000ریال
1 سال
10,702,000ریال
1 سال
.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.co
26,128,000ریال
1 سال
26,128,000ریال
1 سال
26,128,000ریال
1 سال
.biz
17,322,000ریال
1 سال
17,322,000ریال
1 سال
17,322,000ریال
1 سال
.info
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
.name
12,968,000ریال
1 سال
12,968,000ریال
1 سال
12,968,000ریال
1 سال
.tel
12,968,000ریال
1 سال
12,968,000ریال
1 سال
12,968,000ریال
1 سال
.me
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.tv
33,735,000ریال
1 سال
33,735,000ریال
1 سال
33,735,000ریال
1 سال
.co.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.net.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.ac.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.gov.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.org.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.sch.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.id.ir
400,000ریال
1 سال
N/A
400,000ریال
1 سال
.co.uk
7,372,000ریال
2 سال
7,372,000ریال
2 سال
7,372,000ریال
2 سال
.org.uk
7,372,000ریال
2 سال
7,372,000ریال
2 سال
737,000ریال
2 سال
.me.uk
7,372,000ریال
2 سال
7,372,000ریال
2 سال
7,372,000ریال
2 سال
.asia
13,846,000ریال
1 سال
13,846,000ریال
1 سال
13,846,000ریال
1 سال
.guru
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.clothing
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.bike
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.plumbing
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.photography
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.camera
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.equipment
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.estate
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.gallery
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.graphics
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.lighting
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.construction
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.contractors
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.directory
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.kitchen
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.land
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.technology
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.diamonds
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.enterprises
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.tips
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.photos
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.recipes
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.shoes
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.cab

سال
8,104,000ریال
1 سال
8,104,000ریال
1 سال
.domains
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
8,735,000ریال
1 سال
8,735,000ریال
1 سال
.academy
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.center
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.company
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
.computer
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.management
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.systems
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.builders
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.email
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.solutions
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.support
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.training
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.camp
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.education
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.glass
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.institute
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.repair
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.coffee
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.florist
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.house
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.international
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.solar

سال
8,735,000ریال
1 سال
8,735,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
.photo
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.pics
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.holiday
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.marketing
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.blue
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
.codes
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.farm
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
69,220,000ریال
1 سال
69,220,000ریال
1 سال
69,220,000ریال
1 سال
.agency
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.bargains
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.boutique
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.cheap
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.zone
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.kiwi
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.cool
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.watch
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.expert
44,114,000ریال
1 سال
44,114,000ریال
1 سال
44,114,000ریال
1 سال
.works
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.foundation
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.cruises
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.flights
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.rentals
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.vacations
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.villas
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.properties
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
12,968,000ریال
1 سال
12,968,000ریال
1 سال
12,968,000ریال
1 سال
.reviews
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
.social
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.bid
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.trade
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.webcam
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.events
11,207,000ریال
1 سال
11,207,000ریال
1 سال
11,207,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.catering
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.cleaning
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
42,637,000ریال
1 سال
.community
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.industries
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.parts
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.supplies
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.supply
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.tools
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.fish
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.report
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
19,061,000ریال
1 سال
.vision
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.insure
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.market
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.accountants
86,528,000ریال
1 سال
86,528,000ریال
1 سال
86,528,000ریال
1 سال
.actor
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
.apartments
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.archi
60,594,000ریال
1 سال
60,594,000ریال
1 سال
60,594,000ریال
1 سال
.associates
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.attorney
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
60,594,000ریال
1 سال
60,594,000ریال
1 سال
60,594,000ریال
1 سال
.business
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
.capital
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.cards
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.care
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.cash
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.ceo
90,870,000ریال
1 سال
90,870,000ریال
1 سال
90,870,000ریال
1 سال
.chat
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.city
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.click
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
.clinic
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.coach
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.college
60,594,000ریال
1 سال
60,594,000ریال
1 سال
60,594,000ریال
1 سال
.consulting
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.cooking
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.country
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.deals
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.degree
41,535,000ریال
1 سال
41,535,000ریال
1 سال
41,535,000ریال
1 سال
.delivery
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.design
43,280,000ریال
1 سال
43,280,000ریال
1 سال
43,280,000ریال
1 سال
.digital
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.host
86,528,000ریال
1 سال
86,528,000ریال
1 سال
86,528,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
.network
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.pictures
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
.pizza
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.science
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.services
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.site
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.software
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.uk
7,800,000ریال
1 سال
7,800,000ریال
1 سال
7,800,000ریال
1 سال
.ws
25,105,000ریال
1 سال
25,105,000ریال
1 سال
25,105,000ریال
1 سال
.credit
86,528,000ریال
1 سال
86,528,000ریال
1 سال
86,528,000ریال
1 سال
.club
11,260,000ریال
1 سال
11,260,000ریال
1 سال
11,260,000ریال
1 سال
.energy
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.finance
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.furniture
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.guide
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.legal
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.global
64,883,000ریال
1 سال
64,883,000ریال
1 سال
64,883,000ریال
1 سال
.ایران
320,000ریال
1 سال
N/A
320,000ریال
1 سال
.website
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
.بازار
10,148,000ریال
1 سال
10,148,000ریال
1 سال
10,148,000ریال
1 سال
.cloud
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
10,390,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
43,280,000ریال
1 سال
43,280,000ریال
1 سال
43,280,000ریال
1 سال
.direct
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.discount
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.engineer
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.fishing
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.gifts
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.healthcare
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.help
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.holdings
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.media
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.restaurant
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.school
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.today
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.toys
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
45,875,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
17,310,000ریال
1 سال
.online
32,029,000ریال
1 سال
32,029,000ریال
1 سال
32,029,000ریال
1 سال
.space
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
.tech
46,751,000ریال
1 سال
46,751,000ریال
1 سال
46,751,000ریال
1 سال
.press
67,518,000ریال
1 سال
67,518,000ریال
1 سال
67,518,000ریال
1 سال
.shop
31,154,000ریال
1 سال
31,154,000ریال
1 سال
31,154,000ریال
1 سال
.store
51,919,000ریال
1 سال
51,919,000ریال
1 سال
51,919,000ریال
1 سال
.fun
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
.blog
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.top
8,677,000ریال
1 سال
8,677,000ریال
1 سال
8,677,000ریال
1 سال
.ch
13,015,000ریال
1 سال
13,015,000ریال
1 سال
13,015,000ریال
1 سال
.exchange
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
27,859,000ریال
1 سال
.fitness
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.flowers
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.forsale
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.garden
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.life
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
25,982,000ریال
1 سال
.money
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
.dentist
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
34,613,000ریال
1 سال
.video
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
21,643,000ریال
1 سال
.pub
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال
27,688,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains