ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.net
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
.org
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
4,840,000ریال
1 سال
4,840,000ریال
1 سال
4,840,000ریال
1 سال
.biz
2,840,000ریال
1 سال
2,840,000ریال
1 سال
2,840,000ریال
1 سال
.info
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
.name
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
.tel
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
.me
3,489,000ریال
1 سال
3,489,000ریال
1 سال
3,489,000ریال
1 سال
.tv
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
1,508,000ریال
2 سال
1,508,000ریال
2 سال
1,508,000ریال
2 سال
.org.uk
1,508,000ریال
2 سال
1,508,000ریال
2 سال
150,000ریال
2 سال
.me.uk
1,508,000ریال
2 سال
1,508,000ریال
2 سال
1,508,000ریال
2 سال
.asia
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
.guru
2,442,000ریال
1 سال
2,442,000ریال
1 سال
2,442,000ریال
1 سال
.clothing
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.bike
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.plumbing
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.photography
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.camera
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.equipment
157,000ریال
1 سال
157,000ریال
1 سال
157,000ریال
1 سال
.estate
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.gallery
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.graphics
1,508,000ریال
1 سال
1,508,000ریال
1 سال
1,508,000ریال
1 سال
.lighting
1,508,000ریال
1 سال
1,508,000ریال
1 سال
1,508,000ریال
1 سال
.construction
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.contractors
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.directory
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.kitchen
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.land
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.technology
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.diamonds
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.enterprises
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.tips
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.photos
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.recipes
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.shoes
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.cab

سال
1,660,000ریال
1 سال
1,660,000ریال
1 سال
.domains
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
1,787,000ریال
1 سال
1,787,000ریال
1 سال
.academy
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.center
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.company
3,140,000ریال
1 سال
3,489,000ریال
1 سال
3,489,000ریال
1 سال
.computer
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.management
1,508,000ریال
1 سال
1,508,000ریال
1 سال
1,508,000ریال
1 سال
.systems
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.builders
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.email
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.solutions
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.support
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.training
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.camp
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.education
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.glass
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.institute
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.repair
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.coffee
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.florist
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.house
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.international
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.solar

سال
1,787,000ریال
1 سال
1,787,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
.photo
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.pics
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.holiday
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.marketing
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.blue
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
.codes
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.farm
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
13,260,000ریال
1 سال
13,260,000ریال
1 سال
13,260,000ریال
1 سال
.agency
2,652,000ریال
1 سال
2,652,000ریال
1 سال
2,652,000ریال
1 سال
.bargains
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.boutique
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.cheap
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.zone
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.kiwi
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.cool
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.watch
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.expert
3,922,000ریال
1 سال
3,922,000ریال
1 سال
3,922,000ریال
1 سال
.works
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.luxury
32,487,000ریال
1 سال
32,487,000ریال
1 سال
32,487,000ریال
1 سال
.exposed
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.foundation
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.cruises
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.flights
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.rentals
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.vacations
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.villas
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.properties
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
1,578,000ریال
1 سال
1,578,000ریال
1 سال
1,578,000ریال
1 سال
.reviews
4,369,000ریال
1 سال
4,369,000ریال
1 سال
4,369,000ریال
1 سال
.social
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.bid
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.trade
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.webcam
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.events
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.catering
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.cleaning
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.community
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.industries
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.parts
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.supplies
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.supply
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.tools
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.fish
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.report
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.vision
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.insure
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.market
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.accountants
16,582,000ریال
1 سال
16,582,000ریال
1 سال
16,582,000ریال
1 سال
.actor
6,115,000ریال
1 سال
6,115,000ریال
1 سال
6,115,000ریال
1 سال
.apartments
7,118,000ریال
1 سال
7,118,000ریال
1 سال
7,118,000ریال
1 سال
.archi
8,653,000ریال
1 سال
8,653,000ریال
1 سال
8,653,000ریال
1 سال
.associates
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.attorney
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
8,375,000ریال
1 سال
8,375,000ریال
1 سال
8,375,000ریال
1 سال
.business
3,140,000ریال
1 سال
3,140,000ریال
1 سال
3,140,000ریال
1 سال
.capital
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.cards
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.care
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.cash
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.ceo
17,447,000ریال
1 سال
17,447,000ریال
1 سال
17,447,000ریال
1 سال
.chat
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.city
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.click
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
.clinic
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.coach
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.college
5,109,000ریال
1 سال
5,109,000ریال
1 سال
5,109,000ریال
1 سال
.consulting
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.cooking
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.country
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.deals
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.degree
3,140,000ریال
1 سال
3,140,000ریال
1 سال
3,140,000ریال
1 سال
.delivery
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.design
8,375,000ریال
1 سال
8,375,000ریال
1 سال
8,375,000ریال
1 سال
.digital
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.host
16,582,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
.network
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.pictures
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
.pizza
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.science
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.services
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.site
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.software
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.uk
712,000ریال
1 سال
712,000ریال
1 سال
712,000ریال
1 سال
.ws
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
.credit
16,582,000ریال
1 سال
16,582,000ریال
1 سال
16,582,000ریال
1 سال
.club
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
.energy
16,582,000ریال
1 سال
16,582,000ریال
1 سال
16,582,000ریال
1 سال
.finance
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.furniture
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.guide
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.legal
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.global
5,109,000ریال
1 سال
5,109,000ریال
1 سال
5,109,000ریال
1 سال
.ایران
167,000ریال
1 سال
N/A
167,000ریال
1 سال
.website
4,369,000ریال
1 سال
4,369,000ریال
1 سال
4,369,000ریال
1 سال
.بازار
1,117,000ریال
1 سال
N/A
1,117,000ریال
1 سال
.cloud
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
2,093,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
3,922,000ریال
1 سال
3,922,000ریال
1 سال
3,922,000ریال
1 سال
.direct
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.discount
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.engineer
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.fishing
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.gifts
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.healthcare
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.help
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.holdings
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.media
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.restaurant
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.school
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.today
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
3,323,000ریال
1 سال
.toys
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.game
31,403,000ریال
1 سال
31,403,000ریال
1 سال
31,403,000ریال
1 سال
.games
1,744,000ریال
1 سال
1,744,000ریال
1 سال
1,744,000ریال
1 سال
.online
6,115,000ریال
1 سال
6,115,000ریال
1 سال
6,115,000ریال
1 سال
.space
1,744,000ریال
1 سال
1,744,000ریال
1 سال
1,744,000ریال
1 سال
.tech
8,905,000ریال
1 سال
8,905,000ریال
1 سال
8,905,000ریال
1 سال
.press
5,109,000ریال
1 سال
5,109,000ریال
1 سال
5,109,000ریال
1 سال
.shop
6,115,000ریال
1 سال
6,115,000ریال
1 سال
6,115,000ریال
1 سال
.store
9,952,000ریال
1 سال
9,952,000ریال
1 سال
9,952,000ریال
1 سال
.fun
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
8,724,000ریال
1 سال
.blog
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.top
1,744,000ریال
1 سال
1,744,000ریال
1 سال
1,744,000ریال
1 سال
.ch
1,578,000ریال
1 سال
1,578,000ریال
1 سال
1,578,000ریال
1 سال
.exchange
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
4,187,000ریال
1 سال
.fitness
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.flowers
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.forsale
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.garden
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.life
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
5,066,000ریال
1 سال
.money
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
.dentist
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
6,630,000ریال
1 سال
.video
4,369,000ریال
1 سال
4,369,000ریال
1 سال
4,369,000ریال
1 سال
.pub
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال
5,234,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains