ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
.net
2,999,000ریال
1 سال
2,999,000ریال
1 سال
2,999,000ریال
1 سال
.org
2,999,000ریال
1 سال
2,999,000ریال
1 سال
2,999,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.biz
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
.info
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
.name
3,734,000ریال
1 سال
3,734,000ریال
1 سال
3,734,000ریال
1 سال
.tel
3,734,000ریال
1 سال
3,734,000ریال
1 سال
3,734,000ریال
1 سال
.me
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.tv
9,714,000ریال
1 سال
9,714,000ریال
1 سال
9,714,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
2,123,000ریال
2 سال
2,123,000ریال
2 سال
2,123,000ریال
2 سال
.org.uk
2,123,000ریال
2 سال
2,123,000ریال
2 سال
213,000ریال
2 سال
.me.uk
2,123,000ریال
2 سال
2,123,000ریال
2 سال
2,123,000ریال
2 سال
.asia
3,987,000ریال
1 سال
3,987,000ریال
1 سال
3,987,000ریال
1 سال
.guru
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.clothing
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.bike
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.plumbing
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
12,277,000ریال
1 سال
.photography
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.camera
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.equipment
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.estate
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.gallery
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.graphics
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.lighting
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.construction
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.contractors
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.directory
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.kitchen
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.land
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.technology
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.diamonds
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.enterprises
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.tips
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.photos
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.recipes
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.shoes
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.cab

سال
2,334,000ریال
1 سال
2,334,000ریال
1 سال
.domains
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
2,515,000ریال
1 سال
2,515,000ریال
1 سال
.academy
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.center
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.company
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
.computer
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.management
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.systems
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.builders
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.email
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.solutions
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.support
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.training
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.camp
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.education
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.glass
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.institute
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.repair
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.coffee
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.florist
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.house
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.international
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.solar

سال
2,515,000ریال
1 سال
2,515,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
.photo
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.pics
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.holiday
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.marketing
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.blue
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
.codes
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.farm
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
19,932,000ریال
1 سال
19,932,000ریال
1 سال
19,932,000ریال
1 سال
.agency
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.bargains
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.boutique
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.cheap
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.zone
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.kiwi
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.cool
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.watch
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.expert
12,703,000ریال
1 سال
12,703,000ریال
1 سال
12,703,000ریال
1 سال
.works
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.foundation
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.cruises
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.flights
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.rentals
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.vacations
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.villas
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.properties
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
3,734,000ریال
1 سال
3,734,000ریال
1 سال
3,734,000ریال
1 سال
.reviews
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
.social
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.bid
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.trade
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.webcam
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.events
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.catering
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.cleaning
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
12,277,000ریال
1 سال
.community
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.industries
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.parts
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.supplies
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.supply
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.tools
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.fish
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.report
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
5,488,000ریال
1 سال
.vision
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.insure
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.market
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.accountants
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
.actor
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
.apartments
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.archi
17,448,000ریال
1 سال
17,448,000ریال
1 سال
17,448,000ریال
1 سال
.associates
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.attorney
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
17,448,000ریال
1 سال
17,448,000ریال
1 سال
17,448,000ریال
1 سال
.business
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
4,491,000ریال
1 سال
.capital
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.cards
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.care
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.cash
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.ceo
26,165,000ریال
1 سال
26,165,000ریال
1 سال
26,165,000ریال
1 سال
.chat
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.city
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.click
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
.clinic
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.coach
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.college
17,448,000ریال
1 سال
17,448,000ریال
1 سال
17,448,000ریال
1 سال
.consulting
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.cooking
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.country
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.deals
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.degree
11,960,000ریال
1 سال
11,960,000ریال
1 سال
11,960,000ریال
1 سال
.delivery
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.design
12,464,000ریال
1 سال
12,464,000ریال
1 سال
12,464,000ریال
1 سال
.digital
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.host
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
.network
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.pictures
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
.pizza
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.science
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.services
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.site
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.software
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.uk
2,246,000ریال
1 سال
2,246,000ریال
1 سال
2,246,000ریال
1 سال
.ws
7,229,000ریال
1 سال
7,229,000ریال
1 سال
7,229,000ریال
1 سال
.credit
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
.club
3,242,000ریال
1 سال
3,242,000ریال
1 سال
3,242,000ریال
1 سال
.energy
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
24,916,000ریال
1 سال
.finance
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.furniture
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.guide
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.legal
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.global
18,683,000ریال
1 سال
18,683,000ریال
1 سال
18,683,000ریال
1 سال
.ایران
235,000ریال
1 سال
N/A
235,000ریال
1 سال
.website
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
.بازار

سال
N/A
N/A
.cloud
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
2,991,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
12,464,000ریال
1 سال
12,464,000ریال
1 سال
12,464,000ریال
1 سال
.direct
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.discount
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.engineer
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.fishing
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.gifts
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.healthcare
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.help
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.holdings
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.media
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.restaurant
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.school
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.today
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.toys
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
13,209,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
4,984,000ریال
1 سال
.online
9,222,000ریال
1 سال
9,222,000ریال
1 سال
9,222,000ریال
1 سال
.space
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
.tech
13,462,000ریال
1 سال
13,462,000ریال
1 سال
13,462,000ریال
1 سال
.press
19,442,000ریال
1 سال
19,442,000ریال
1 سال
19,442,000ریال
1 سال
.shop
8,971,000ریال
1 سال
8,971,000ریال
1 سال
8,971,000ریال
1 سال
.store
14,950,000ریال
1 سال
14,950,000ریال
1 سال
14,950,000ریال
1 سال
.fun
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
.blog
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.top
2,498,000ریال
1 سال
2,498,000ریال
1 سال
2,498,000ریال
1 سال
.ch
3,747,000ریال
1 سال
3,747,000ریال
1 سال
3,747,000ریال
1 سال
.exchange
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.fitness
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.flowers
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.forsale
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.garden
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.life
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
7,482,000ریال
1 سال
.money
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
.dentist
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
9,967,000ریال
1 سال
.video
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
6,233,000ریال
1 سال
.pub
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال
7,973,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains