ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
4,212,000ریال
1 سال
4,212,000ریال
1 سال
4,212,000ریال
1 سال
.net
5,265,000ریال
1 سال
5,265,000ریال
1 سال
5,265,000ریال
1 سال
.org
5,265,000ریال
1 سال
5,265,000ریال
1 سال
5,265,000ریال
1 سال
.ir
160,000ریال
1 سال
N/A
160,000ریال
1 سال
.co
13,130,000ریال
1 سال
13,130,000ریال
1 سال
13,130,000ریال
1 سال
.biz
8,705,000ریال
1 سال
8,705,000ریال
1 سال
8,705,000ریال
1 سال
.info
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
.name
6,516,000ریال
1 سال
6,516,000ریال
1 سال
6,516,000ریال
1 سال
.tel
6,516,000ریال
1 سال
6,516,000ریال
1 سال
6,516,000ریال
1 سال
.me
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.tv
16,952,000ریال
1 سال
16,952,000ریال
1 سال
16,952,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
3,705,000ریال
2 سال
3,705,000ریال
2 سال
3,705,000ریال
2 سال
.org.uk
3,705,000ریال
2 سال
3,705,000ریال
2 سال
371,000ریال
2 سال
.me.uk
3,705,000ریال
2 سال
3,705,000ریال
2 سال
3,705,000ریال
2 سال
.asia
6,958,000ریال
1 سال
6,958,000ریال
1 سال
6,958,000ریال
1 سال
.guru
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.clothing
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.bike
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.plumbing
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.photography
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.camera
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.equipment
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.estate
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.gallery
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.graphics
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.lighting
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.construction
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.contractors
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.directory
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.kitchen
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.land
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.technology
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.diamonds
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.enterprises
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.tips
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.photos
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.recipes
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.shoes
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.cab

سال
4,073,000ریال
1 سال
4,073,000ریال
1 سال
.domains
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
4,390,000ریال
1 سال
4,390,000ریال
1 سال
.academy
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.center
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.company
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
.computer
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.management
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.systems
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.builders
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.email
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.solutions
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.support
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.training
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.camp
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.education
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.glass
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.institute
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.repair
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.coffee
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.florist
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.house
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.international
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.solar

سال
4,390,000ریال
1 سال
4,390,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
.photo
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.pics
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.holiday
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.marketing
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.blue
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
.codes
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.farm
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
34,784,000ریال
1 سال
34,784,000ریال
1 سال
34,784,000ریال
1 سال
.agency
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.bargains
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.boutique
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.cheap
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.zone
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.kiwi
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.cool
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.watch
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.expert
22,168,000ریال
1 سال
22,168,000ریال
1 سال
22,168,000ریال
1 سال
.works
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.foundation
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.cruises
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.flights
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.rentals
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.vacations
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.villas
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.properties
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
6,516,000ریال
1 سال
6,516,000ریال
1 سال
6,516,000ریال
1 سال
.reviews
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
.social
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.bid
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.trade
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.webcam
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.events
5,631,000ریال
1 سال
5,631,000ریال
1 سال
5,631,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.catering
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.cleaning
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
21,426,000ریال
1 سال
.community
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.industries
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.parts
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.supplies
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.supply
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.tools
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.fish
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.report
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
9,578,000ریال
1 سال
.vision
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.insure
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.market
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.accountants
43,483,000ریال
1 سال
43,483,000ریال
1 سال
43,483,000ریال
1 سال
.actor
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
.apartments
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.archi
30,450,000ریال
1 سال
30,450,000ریال
1 سال
30,450,000ریال
1 سال
.associates
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.attorney
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
30,450,000ریال
1 سال
30,450,000ریال
1 سال
30,450,000ریال
1 سال
.business
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
7,837,000ریال
1 سال
.capital
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.cards
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.care
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.cash
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.ceo
45,664,000ریال
1 سال
45,664,000ریال
1 سال
45,664,000ریال
1 سال
.chat
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.city
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.click
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
.clinic
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.coach
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.college
30,450,000ریال
1 سال
30,450,000ریال
1 سال
30,450,000ریال
1 سال
.consulting
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.cooking
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.country
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.deals
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.degree
20,872,000ریال
1 سال
20,872,000ریال
1 سال
20,872,000ریال
1 سال
.delivery
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.design
21,750,000ریال
1 سال
21,750,000ریال
1 سال
21,750,000ریال
1 سال
.digital
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.host
43,483,000ریال
1 سال
43,483,000ریال
1 سال
43,483,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
.network
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.pictures
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
.pizza
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.science
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.services
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.site
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.software
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.uk
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
.ws
12,616,000ریال
1 سال
12,616,000ریال
1 سال
12,616,000ریال
1 سال
.credit
43,483,000ریال
1 سال
43,483,000ریال
1 سال
43,483,000ریال
1 سال
.club
5,658,000ریال
1 سال
5,658,000ریال
1 سال
5,658,000ریال
1 سال
.energy
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.finance
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.furniture
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.guide
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.legal
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.global
32,606,000ریال
1 سال
32,606,000ریال
1 سال
32,606,000ریال
1 سال
.ایران
160,000ریال
1 سال
N/A
160,000ریال
1 سال
.website
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
.بازار
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
.cloud
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
5,221,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
21,750,000ریال
1 سال
21,750,000ریال
1 سال
21,750,000ریال
1 سال
.direct
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.discount
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.engineer
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.fishing
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.gifts
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.healthcare
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.help
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.holdings
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.media
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.restaurant
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.school
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.today
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.toys
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
23,053,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
8,698,000ریال
1 سال
.online
16,095,000ریال
1 سال
16,095,000ریال
1 سال
16,095,000ریال
1 سال
.space
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
.tech
23,494,000ریال
1 سال
23,494,000ریال
1 سال
23,494,000ریال
1 سال
.press
33,929,000ریال
1 سال
33,929,000ریال
1 سال
33,929,000ریال
1 سال
.shop
15,656,000ریال
1 سال
15,656,000ریال
1 سال
15,656,000ریال
1 سال
.store
26,091,000ریال
1 سال
26,091,000ریال
1 سال
26,091,000ریال
1 سال
.fun
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
.blog
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.top
4,359,000ریال
1 سال
4,359,000ریال
1 سال
4,359,000ریال
1 سال
.ch
6,540,000ریال
1 سال
6,540,000ریال
1 سال
6,540,000ریال
1 سال
.exchange
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
14,000,000ریال
1 سال
.fitness
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.flowers
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.forsale
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.garden
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.life
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
13,057,000ریال
1 سال
.money
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
.dentist
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
17,394,000ریال
1 سال
.video
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
10,876,000ریال
1 سال
.pub
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال
13,914,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains