ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,982,000ریال
1 سال
2,982,000ریال
1 سال
2,982,000ریال
1 سال
.net
3,728,000ریال
1 سال
3,728,000ریال
1 سال
3,728,000ریال
1 سال
.org
3,728,000ریال
1 سال
3,728,000ریال
1 سال
3,728,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.biz
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
.info
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
.name
4,641,000ریال
1 سال
4,641,000ریال
1 سال
4,641,000ریال
1 سال
.tel
4,641,000ریال
1 سال
4,641,000ریال
1 سال
4,641,000ریال
1 سال
.me
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.tv
12,074,000ریال
1 سال
12,074,000ریال
1 سال
12,074,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
2,639,000ریال
2 سال
2,639,000ریال
2 سال
2,639,000ریال
2 سال
.org.uk
2,639,000ریال
2 سال
2,639,000ریال
2 سال
264,000ریال
2 سال
.me.uk
2,639,000ریال
2 سال
2,639,000ریال
2 سال
2,639,000ریال
2 سال
.asia
4,956,000ریال
1 سال
4,956,000ریال
1 سال
4,956,000ریال
1 سال
.guru
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.clothing
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.bike
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.plumbing
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
15,261,000ریال
1 سال
.photography
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.camera
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.equipment
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.estate
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.gallery
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.graphics
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.lighting
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.construction
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.contractors
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.directory
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.kitchen
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.land
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.technology
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.diamonds
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.enterprises
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.tips
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.photos
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.recipes
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.shoes
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.cab

سال
2,901,000ریال
1 سال
2,901,000ریال
1 سال
.domains
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
3,127,000ریال
1 سال
3,127,000ریال
1 سال
.academy
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.center
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.company
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
.computer
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.management
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.systems
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.builders
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.email
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.solutions
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.support
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.training
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.camp
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.education
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.glass
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.institute
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.repair
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.coffee
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.florist
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.house
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.international
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.solar

سال
3,127,000ریال
1 سال
3,127,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
.photo
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.pics
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.holiday
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.marketing
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.blue
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
.codes
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.farm
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
24,775,000ریال
1 سال
24,775,000ریال
1 سال
24,775,000ریال
1 سال
.agency
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.bargains
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.boutique
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.cheap
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.zone
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.kiwi
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.cool
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.watch
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.expert
15,789,000ریال
1 سال
15,789,000ریال
1 سال
15,789,000ریال
1 سال
.works
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.luxury

سال
N/A
N/A
.exposed
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.foundation
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.cruises
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.flights
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.rentals
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.vacations
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.villas
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.properties
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
4,641,000ریال
1 سال
4,641,000ریال
1 سال
4,641,000ریال
1 سال
.reviews
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
.social
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.bid
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.trade
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.webcam
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.events
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.catering
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.cleaning
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
15,261,000ریال
1 سال
.community
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.industries
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.parts
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.supplies
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.supply
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.tools
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.fish
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.report
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
6,822,000ریال
1 سال
.vision
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.insure
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.market
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.accountants
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
.actor
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
.apartments
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.archi
21,688,000ریال
1 سال
21,688,000ریال
1 سال
21,688,000ریال
1 سال
.associates
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.attorney
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
21,688,000ریال
1 سال
21,688,000ریال
1 سال
21,688,000ریال
1 سال
.business
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
5,582,000ریال
1 سال
.capital
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.cards
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.care
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.cash
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.ceo
32,524,000ریال
1 سال
32,524,000ریال
1 سال
32,524,000ریال
1 سال
.chat
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.city
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.click
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
.clinic
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.coach
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.college
21,688,000ریال
1 سال
21,688,000ریال
1 سال
21,688,000ریال
1 سال
.consulting
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.cooking
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.country
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.deals
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.degree
14,866,000ریال
1 سال
14,866,000ریال
1 سال
14,866,000ریال
1 سال
.delivery
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.design
15,492,000ریال
1 سال
15,492,000ریال
1 سال
15,492,000ریال
1 سال
.digital
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.host
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
.network
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.pictures
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
.pizza
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.science
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.services
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.site
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.software
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.uk
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
2,792,000ریال
1 سال
.ws
8,986,000ریال
1 سال
8,986,000ریال
1 سال
8,986,000ریال
1 سال
.credit
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
.club
4,030,000ریال
1 سال
4,030,000ریال
1 سال
4,030,000ریال
1 سال
.energy
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
30,971,000ریال
1 سال
.finance
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.furniture
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.guide
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.legal
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.global
23,223,000ریال
1 سال
23,223,000ریال
1 سال
23,223,000ریال
1 سال
.ایران
293,000ریال
1 سال
N/A
293,000ریال
1 سال
.website
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
.بازار

سال
N/A
N/A
.cloud
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
3,718,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
15,492,000ریال
1 سال
15,492,000ریال
1 سال
15,492,000ریال
1 سال
.direct
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.discount
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.engineer
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.fishing
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.gifts
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.healthcare
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.help
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.holdings
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.media
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.restaurant
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.school
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.today
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.toys
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
16,419,000ریال
1 سال
.game

سال
N/A
N/A
.games
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
6,195,000ریال
1 سال
.online
11,463,000ریال
1 سال
11,463,000ریال
1 سال
11,463,000ریال
1 سال
.space
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
.tech
16,733,000ریال
1 سال
16,733,000ریال
1 سال
16,733,000ریال
1 سال
.press
24,166,000ریال
1 سال
24,166,000ریال
1 سال
24,166,000ریال
1 سال
.shop
11,151,000ریال
1 سال
11,151,000ریال
1 سال
11,151,000ریال
1 سال
.store
18,583,000ریال
1 سال
18,583,000ریال
1 سال
18,583,000ریال
1 سال
.fun
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
.blog
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.top
3,105,000ریال
1 سال
3,105,000ریال
1 سال
3,105,000ریال
1 سال
.ch
4,658,000ریال
1 سال
4,658,000ریال
1 سال
4,658,000ریال
1 سال
.exchange
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.fitness
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.flowers
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.forsale
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.garden
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.life
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
9,300,000ریال
1 سال
.money
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
.dentist
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
12,389,000ریال
1 سال
.video
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
7,747,000ریال
1 سال
.pub
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال
9,910,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains