ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,920,000ریال
1 سال
1,920,000ریال
1 سال
1,920,000ریال
1 سال
.net
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.org
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.biz
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
.info
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
.name
2,995,000ریال
1 سال
2,995,000ریال
1 سال
2,995,000ریال
1 سال
.tel
2,995,000ریال
1 سال
2,995,000ریال
1 سال
2,995,000ریال
1 سال
.me
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.tv
7,792,000ریال
1 سال
7,792,000ریال
1 سال
7,792,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
1,703,000ریال
2 سال
1,703,000ریال
2 سال
1,703,000ریال
2 سال
.org.uk
1,703,000ریال
2 سال
1,703,000ریال
2 سال
171,000ریال
2 سال
.me.uk
1,703,000ریال
2 سال
1,703,000ریال
2 سال
1,703,000ریال
2 سال
.asia
3,198,000ریال
1 سال
3,198,000ریال
1 سال
3,198,000ریال
1 سال
.guru
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.clothing
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.bike
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.plumbing
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.singles

سال
N/A
N/A
.ventures
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
9,849,000ریال
1 سال
.photography
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.camera
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.equipment
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.estate
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.gallery
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.graphics
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.lighting
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.construction
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.contractors
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.directory
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.kitchen
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.land
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.technology
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.diamonds
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.enterprises
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.tips
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.careers
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.photos
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.recipes
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.shoes
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.cab

سال
1,873,000ریال
1 سال
1,873,000ریال
1 سال
.domains
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.limo

سال
N/A
N/A
.menu
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
.berlin

سال
N/A
N/A
.uno

سال
2,018,000ریال
1 سال
2,018,000ریال
1 سال
.academy
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.center
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.company
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
.computer
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.management
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.systems
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.builders
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.email
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.solutions
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.support
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.training
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.camp
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.education
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.glass
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.institute
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.repair
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.coffee
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.florist
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.house
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.international
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.solar

سال
2,018,000ریال
1 سال
2,018,000ریال
1 سال
.buzz

سال
N/A
N/A
.gift
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.guitars

سال
N/A
N/A
.link
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
.photo
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.pics
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.holiday
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.marketing
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.blue
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
.kim

سال
N/A
N/A
.red
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
.codes
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.farm
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.viajes

سال
N/A
N/A
.build
15,990,000ریال
1 سال
15,990,000ریال
1 سال
15,990,000ریال
1 سال
.agency
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.bargains
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.boutique
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.cheap
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.zone
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.kiwi
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.cool
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.watch
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.expert
10,191,000ریال
1 سال
10,191,000ریال
1 سال
10,191,000ریال
1 سال
.works
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.luxury
100,000,000ریال
1 سال
100,000,000ریال
1 سال
100,000,000ریال
1 سال
.exposed
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.foundation
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.cruises
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.flights
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.rentals
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.vacations
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.villas
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.maison
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.properties
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.tienda

سال
N/A
N/A
.futbol
2,995,000ریال
1 سال
2,995,000ریال
1 سال
2,995,000ریال
1 سال
.reviews
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
.social
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.bid
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.trade
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.webcam
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.events
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.partners

سال
N/A
N/A
.productions
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.catering
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.cleaning
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
9,849,000ریال
1 سال
.community
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.industries
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.parts
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.supplies
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.supply
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.tools
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.fish
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.report
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
4,403,000ریال
1 سال
.vision
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.insure
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.market
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.accountants
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
.actor
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
.apartments
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.archi
13,997,000ریال
1 سال
13,997,000ریال
1 سال
13,997,000ریال
1 سال
.associates
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.attorney
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
.audio

سال
N/A
N/A
.bio
13,997,000ریال
1 سال
13,997,000ریال
1 سال
13,997,000ریال
1 سال
.business
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
3,603,000ریال
1 سال
.capital
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.cards
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.care
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.cash
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.ceo
20,990,000ریال
1 سال
20,990,000ریال
1 سال
20,990,000ریال
1 سال
.chat
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.city
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.click
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
.clinic
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.coach
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.college
13,997,000ریال
1 سال
13,997,000ریال
1 سال
13,997,000ریال
1 سال
.consulting
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.cooking
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.country
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.deals
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.degree
9,594,000ریال
1 سال
9,594,000ریال
1 سال
9,594,000ریال
1 سال
.delivery
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.design
9,999,000ریال
1 سال
9,999,000ریال
1 سال
9,999,000ریال
1 سال
.digital
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.host
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
.hosting

سال
N/A
N/A
.lawyer
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
.network
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.pictures
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
.pizza
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.science
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.services
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.site
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.software
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.uk
1,802,000ریال
1 سال
1,802,000ریال
1 سال
1,802,000ریال
1 سال
.ws
5,799,000ریال
1 سال
5,799,000ریال
1 سال
5,799,000ریال
1 سال
.credit
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
.club
2,601,000ریال
1 سال
2,601,000ریال
1 سال
2,601,000ریال
1 سال
.energy
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
19,988,000ریال
1 سال
.finance
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.furniture
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.guide
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.legal
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.global
14,988,000ریال
1 سال
14,988,000ریال
1 سال
14,988,000ریال
1 سال
.ایران
189,000ریال
1 سال
N/A
189,000ریال
1 سال
.website
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
.بازار
1,261,000ریال
1 سال
N/A
1,261,000ریال
1 سال
.cloud
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
2,399,000ریال
1 سال
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.christmas
9,999,000ریال
1 سال
9,999,000ریال
1 سال
9,999,000ریال
1 سال
.direct
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.discount
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.engineer
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.fishing
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.gifts
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.healthcare
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.help
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.holdings
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.media
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.restaurant
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.school
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.today
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.toys
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
10,596,000ریال
1 سال
.game
94,938,000ریال
1 سال
94,938,000ریال
1 سال
94,938,000ریال
1 سال
.games
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
3,998,000ریال
1 سال
.online
7,398,000ریال
1 سال
7,398,000ریال
1 سال
7,398,000ریال
1 سال
.space
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
.tech
10,799,000ریال
1 سال
10,799,000ریال
1 سال
10,799,000ریال
1 سال
.press
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
15,596,000ریال
1 سال
.shop
7,196,000ریال
1 سال
7,196,000ریال
1 سال
7,196,000ریال
1 سال
.store
11,993,000ریال
1 سال
11,993,000ریال
1 سال
11,993,000ریال
1 سال
.fun
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
.blog
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.top
2,004,000ریال
1 سال
2,004,000ریال
1 سال
2,004,000ریال
1 سال
.ch
3,006,000ریال
1 سال
3,006,000ریال
1 سال
3,006,000ریال
1 سال
.exchange
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.fitness
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.flowers
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.forsale
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.garden
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.life
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
6,002,000ریال
1 سال
.money
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
.dentist
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
7,995,000ریال
1 سال
.video
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
5,000,000ریال
1 سال
.pub
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال
6,396,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains