ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.net
720,000ریال
1 سال
720,000ریال
1 سال
720,000ریال
1 سال
.org
720,000ریال
1 سال
720,000ریال
1 سال
720,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.biz
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.info
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
.name
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.tel
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.me
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.tv
2,280,000ریال
1 سال
2,280,000ریال
1 سال
2,280,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
1,080,000ریال
2 سال
1,080,000ریال
2 سال
1,080,000ریال
2 سال
.org.uk
1,080,000ریال
2 سال
1,080,000ریال
2 سال
108,000ریال
2 سال
.me.uk
1,080,000ریال
2 سال
1,080,000ریال
2 سال
1,080,000ریال
2 سال
.asia
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.guru
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.clothing
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.bike
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.plumbing
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.ventures
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.photography
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.camera
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.equipment
108,000ریال
1 سال
108,000ریال
1 سال
108,000ریال
1 سال
.estate
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.gallery
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.graphics
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.lighting
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.construction
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.contractors
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.directory
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.kitchen
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.land
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.technology
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.diamonds
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.enterprises
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.tips
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.careers
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.photos
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.recipes
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.shoes
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.domains
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.menu
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.academy
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.center
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.company
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.computer
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.management
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.systems
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.builders
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.email
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.solutions
108,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.support
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.training
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.camp
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.education
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.glass
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.institute
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.repair
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.coffee
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.florist
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.house
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.international
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.gift
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.link
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.photo
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.pics
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.holiday
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.marketing
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.blue
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.red
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.codes
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.farm
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.build
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.agency
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.bargains
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.boutique
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.cheap
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.zone
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.kiwi
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.cool
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.watch
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.expert
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.works
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.luxury
28,130,000ریال
1 سال
28,130,000ریال
1 سال
28,130,000ریال
1 سال
.exposed
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.foundation
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.cruises
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.flights
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.rentals
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.vacations
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.villas
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.ninja
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.maison
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.properties
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.futbol
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.reviews
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.social
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.bid
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.trade
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.webcam
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.events
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.productions
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.catering
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.cleaning
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.community
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.industries
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.parts
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.supplies
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.supply
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.tools
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.fish
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.report
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.vision
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.insure
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.market
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.accountants
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
.actor
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.apartments
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.archi
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
.associates
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.attorney
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.bio
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
.business
108,000ریال
1 سال
108,000ریال
1 سال
108,000ریال
1 سال
.capital
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.cards
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.care
1,280,000ریال
1 سال
1,280,000ریال
1 سال
1,280,000ریال
1 سال
.cash
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.ceo
5,340,000ریال
1 سال
5,340,000ریال
1 سال
5,340,000ریال
1 سال
.chat
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.city
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.click
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.clinic
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.coach
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.college
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.consulting
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.cooking
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.country
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.deals
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.degree
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.delivery
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.design
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.digital
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.host
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
.lawyer
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.network
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.pictures
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.pizza
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.science
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.services
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.site
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.software
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.uk
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
.ws
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.credit
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
.club
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.energy
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
5,100,000ریال
1 سال
.finance
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.furniture
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.guide
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.legal
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.global
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.ایران
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.website
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.بازار
800,000ریال
1 سال
N/A
800,000ریال
1 سال
.cloud
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.christmas
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
.direct
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.discount
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.engineer
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.fishing
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.gifts
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.healthcare
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.help
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.holdings
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.media
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.restaurant
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.school
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.today
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.toys
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.game
22,500,000ریال
1 سال
22,500,000ریال
1 سال
22,500,000ریال
1 سال
.games
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
.online
1,460,000ریال
1 سال
1,460,000ریال
1 سال
1,460,000ریال
1 سال
.space
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
.tech
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
.press
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.shop
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.store
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.fun
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
.blog
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
.top
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.ch
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.exchange
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.fitness
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.flowers
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.forsale
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.garden
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.life
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.money
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.dentist
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains