ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
.net
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.org
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co
670,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال
.biz
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.info
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.name
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.tel
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.me
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.tv
2,140,000ریال
1 سال
2,140,000ریال
1 سال
2,140,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.net.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.gov.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.sch.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.co.uk
370,000ریال
2 سال
370,000ریال
2 سال
370,000ریال
2 سال
.org.uk
370,000ریال
2 سال
370,000ریال
2 سال
370,000ریال
2 سال
.me.uk
370,000ریال
2 سال
370,000ریال
2 سال
370,000ریال
2 سال
.asia
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.guru
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.clothing
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.bike
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.plumbing
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.ventures
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.photography
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.camera
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.equipment
101,000ریال
1 سال
101,000ریال
1 سال
101,000ریال
1 سال
.estate
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.gallery
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.graphics
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.lighting
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.construction
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.contractors
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.directory
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.kitchen
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.land
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.technology
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.diamonds
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.enterprises
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.tips
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.careers
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.photos
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.recipes
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.shoes
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.domains
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.menu
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
.academy
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.center
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.company
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.computer
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.management
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.systems
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.builders
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.email
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.solutions
101,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.support
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.training
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.camp
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.education
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.glass
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.institute
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.repair
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.coffee
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.florist
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.house
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.international
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.gift
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.link
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.photo
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.pics
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.holiday
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.marketing
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.blue
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.red
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.codes
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.farm
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.build
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.agency
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.bargains
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.boutique
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.cheap
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.zone
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.kiwi
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.cool
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.watch
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.expert
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.works
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.luxury
28,130,000ریال
1 سال
28,130,000ریال
1 سال
28,130,000ریال
1 سال
.exposed
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.foundation
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.cruises
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.flights
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.rentals
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.vacations
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.villas
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.ninja
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.maison
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.properties
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.futbol
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.reviews
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.social
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.bid
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.trade
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.webcam
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.events
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.productions
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.catering
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.cleaning
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.community
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.industries
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.parts
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.supplies
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.supply
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.tools
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.fish
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.report
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.vision
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.insure
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.market
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.accountants
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
.actor
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
.apartments
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.archi
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
.associates
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.attorney
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
.bio
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
3,380,000ریال
1 سال
.business
101,000ریال
1 سال
101,000ریال
1 سال
101,000ریال
1 سال
.capital
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.cards
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.care
1,280,000ریال
1 سال
1,280,000ریال
1 سال
1,280,000ریال
1 سال
.cash
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.ceo
5,340,000ریال
1 سال
5,340,000ریال
1 سال
5,340,000ریال
1 سال
.chat
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.city
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.click
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.clinic
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.coach
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.college
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.consulting
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.cooking
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.country
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.deals
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.degree
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.delivery
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.design
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.digital
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.host
1,130,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
.lawyer
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
.network
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.pictures
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
680,000ریال
1 سال
.pizza
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.science
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.services
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.site
450,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.software
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.uk
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
.ws
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.credit
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
.club
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.energy
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
4,780,000ریال
1 سال
.finance
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.furniture
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.guide
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.legal
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.global
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.ایران
120,000ریال
1 سال
N/A
120,000ریال
1 سال
.website
390,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
1,410,000ریال
1 سال
.بازار
800,000ریال
1 سال
N/A
800,000ریال
1 سال
.cloud
450,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.christmas
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
.direct
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.discount
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.engineer
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.fishing
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.gifts
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.healthcare
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.help
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.holdings
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.media
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.restaurant
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.school
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.today
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
1,010,000ریال
1 سال
.toys
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
2,530,000ریال
1 سال
.game
22,500,000ریال
1 سال
22,500,000ریال
1 سال
22,500,000ریال
1 سال
.games
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
.online
280,000ریال
1 سال
1,460,000ریال
1 سال
1,460,000ریال
1 سال
.space
280,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
.tech
790,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
2,810,000ریال
1 سال
.press
790,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
3,660,000ریال
1 سال
.shop
560,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
1,970,000ریال
1 سال
.store
560,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.fun
560,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
1,130,000ریال
1 سال
.blog
680,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
.top
230,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.ch
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains